Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES PRZETWARZANYCH PRZEZ CENTRUM MEDYCZNE AVETE

Polityka prywatności w zakresie danych osobowych

Celem niniejszej Polityki prywatności jest udzielenie Pani/Panu informacji w jaki sposób przetwarzane (czyli np. pozyskiwane, wprowadzane do systemu, przechowywane, wykorzystywane, udostępniane) są Pani/Pana dane osobowe, w jakim celu są przetwarzane oraz jakie w związku z tym są Pani/Pana prawa.

Kto decyduje o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe?

Jest to Administrator danych osobowych, czyli wspólnicy spółki GTM Investment Grzegorz Zgierski, Tomasz Nowiński, Marcin Wawrzycki, NIP: 7282822974, REGON: 368500648, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź, którzy prowadzą zakład leczniczy AVETE  Centrum Medyczne- może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem listownie- pod wskazanym adresem lub mailowo wysyłając wiadomość na adres email: info@avete.pl.

Jak pozyskiwane są Pani/Pana dane osobowe?

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Pani/Pana.

Jakie Pani/Pana dane są przetwarzane i jaki jest cel oraz czas ich przetwarzania?

To, jakie dane osobowe są przetwarzane zależy od celu, w jakim Pani/Pan korzysta z usług Centrum Medycznego AVETE.
Przy korzystaniu przez Panią/Pana z usług Centrum Medycznego AVETE możemy przetwarzać dane osobowe takie jak:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres zamieszkania;
 3. Adres email;
 4. Numer telefonu;
 5. Dane osoby upoważnionej przez pacjenta;
 6. Dane o zdrowiu pacjenta

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usług i służy wykonaniu umowy. Dane przetwarzane są w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz – w razie konieczności – w prawnie uzasadnionym celu Administratora jakim jest np. dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f). Dane o zdrowiu będą przetwarzane z uwagi na ich niezbędność przy udzielaniu świadczeń z w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. h RODO, a w wyjątkowych wypadkach- gdy jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody – art. 9 ust. lit. c RODO. Dane będą przetwarzane przez czas wymagany przepisami prawa lub do upłynięcia terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

Strona internetowa daje Pani/Panu możliwość podjęcia kontaktu z Centrum Medycznym AVETE – poprzez formularz kontaktowy. Należy w nim wskazać adres e-mail. Pani/Pana dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z nawiązania kontaktu. Po zakończeniu kontaktu może Pan/Pani cofnąć zgodę i zażądać usunięcie danych osobowych z korespondencji Jeśli archiwizacja korespondencji nie będzie uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Centrum Medycznego AVETE np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami, usuniemy dane z korespondencji.

Komu możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe?

Dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. Nie udostępniamy danych komercyjnie podmiotom trzecim.

Dane osobowe możemy przekazać:

 1. Naszym upoważnionym pracownikom oraz współpracownikom;
 2. Firmom, z których usług musimy korzystać przy prowadzeniu działalności, tj. firmie hostingowej, firmie zarządzającej infrastrukturą informatyczną, firmie, z której oprogramowania księgowego korzystamy lub firmie archiwizacyjnej;
 3. Odpowiednim urzędom.

Są to odbiorcy danych osobowych. Zwracamy uwagę, że nie przekazujemy tym podmiotom wszystkich danych, a jedynie te, które są niezbędne do realizacji ich zadań.

Jakie ma Pani/Pan prawa w związku z tym, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych- gdy zgłosi Pan/Pani do nas wniosek o dostęp udzielimy informacji jakie dane posiadamy i jak są przetwarzane;
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych- gdy zauważy Pan/Pani, że Pani/Pana dane osobowe są nieprawidłowe, na wniosek dokonamy ich sprostowania;
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych- może Pan/Pani żądać od nas usunięcia danych, gdy uważa Pan/Pani, że nie są już niezbędne dla celów, do których je zebraliśmy albo konieczność usunięcia danych wynika z przepisów prawa. Usuniemy dane także wtedy, gdy dane były przez nas zebrane na podstawie zgody w przypadku jej cofnięcia albo wobec sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych- w przypadku wniosku o sprostowanie albo usunięcie danych, czy też sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na czas postępowania w sprawie wniosku i sprzeciwu może Pan/Pani wnieść o ograniczenie ich przetwarzania. Można także żądać ograniczenia przez nas przetwarzania danych osobowych, gdy nam nie są już potrzebne, ale nie chcesz Pan/Pani ich usunięcia, gdyż mogą być ona potrzebne- do obrony lub dochodzenia roszczeń;
 5. Prawo do przenoszenia danych- jeżeli przetwarzamy dane w sposób automatyczny ma Pan/Pani prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora.

Ponadto informujemy, że ma Pan/Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych- można z niego skorzystać, gdy nie chce Pan/Pani, abyśmy przetwarzali dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Pani/Pana dane w innych celach, ale już nie dla celu, dla którego zgłosił Pan/Pani sprzeciw.

Jeśli do przetwarzania danych potrzebna była nam Pani/Pana zgoda – może ją Pani/Pan cofnąć – nie będziemy wówczas przetwarzać dalej tych danych.

Jak może Pani/Pan zrealizować swoje prawa?

Opisane wyżej prawa możesz zrealizować kontaktując się z Administratorem dowolny sposób (listownie, telefonicznie lub mailowo- zgodnie z podanymi na początku Polityki informacjami), jednak zalecamy skierowanie wiadomości e-mail na adres info@avete.pl. Prosimy pamiętać, że przed realizacją wniosków i żądań albo w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość. Na wniosek odpowiemy bez nieuzasadnionej zwłoki, nie dłużej niż w terminie miesiąca (chyba, że z uwagi na wyjątkowe okoliczności nie będzie to możliwe, ale poinformujemy wówczas o tym). Ponadto możemy uznać, że mamy prawo dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. W przypadku negatywnego rozpatrzenia Pani/Pana wniosku albo sprzeciwu przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

Kto zbiera cookies na stronie www.avete.pl oraz podstronach?

Podmiotem zbierającym cookies na powyższej stronie jest Administrator danych osobowych, czyli wspólnicy spółki GTM Investment Grzegorz Zgierski, Tomasz Nowiński, Marcin Wawrzycki, NIP: 7282822974, REGON: 368500648, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź, którzy prowadzą zakład leczniczy AVETE Centrum Medyczne

Czy możemy umieszczać pliki cookies?

Tak – możemy umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia.

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to niewielkie pliki, które wskutek wejścia na stronę internetową przechowywane są na Pani/Pana urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) i które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Centrum Medycznego AVETE (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika jako osoby fizycznej i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Czy Centrum Medyczne AVETE musi korzystać z plików cookies?

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie zostanie wyświetlona informacja czy stosujemy pliki cookies i jeśli tak- prośba o ich zaakceptowanie. Proszę pamiętać, że ma Pani/Pan możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony- zmienić ustawienia cookies lub w ogóle usunąć pliki cookies.

Cookies mogą być usuwane po zamknięciu naszej strony, ale także zachowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę.

Proszę pamiętać, że może Pan/Pani wyłączyć pliki cookies, jednak wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony.

W razie pytań w zakresie cookies proszę skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres: info@avete.pl

Zarezerwuj swoją
wizytę
już dziś!